Bra att SKL trycker på. Väntar fortfarande på att regeringen ska fatta beslut om den nationella strategin för skolans  digitalisering…….

Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.

Källa: Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering – SKL

inspirera

LIKA, ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering, har tydligt visat att vi behöver få igång ett pedagogiskt IKT-nätverk mellan kommunens förskolor/skolor.
Detta för att nå likvärdighet, att få in IKT som en naturlig del av undervisningen och få en röd tråd från förskola och ända upp till årskurs 9.
Varje skola har därför fått uppdrag att utse minst en IKT-inspiratör. Nu har vi haft våran första träff där vi tog upp målet med detta nätverk, LIKA, elev-PIM och framtidsspaning. Vi hoppas att de som var på träffen ska känna att de fick matnyttig information med sig till sin skola och att vi nästa träff ska vara ännu fler.

Regeringen fattade torsdagen den 24 september beslut om att ge Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som it har tillvaratas i hela skolväsendet.

Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.
Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skolutveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skolform