Regeringen fattade torsdagen den 24 september beslut om att ge Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som it har tillvaratas i hela skolväsendet.

Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.
Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skolutveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skolform

Här i Skellefteå är vi igång med LIKA för förskolan. Och till våren är det dags för rektorerna att göra sin andra skattning med hjälp av verktyget LIKA. Det ska bli intressant att följa vår resa, och ta del av LIKA-läget över hela Sverige.

Imorgon är det ett webbsänt seminarium om digitaliseringen i Sveriges skolor där en ny rapport från SKL presenteras. Rapporten är baserad på verktyget LIKA, it-tempen för skolan där nästan 900 rektorer har gjort skattningar av IT-användning och digitalisering på just sin skola

Källa: Skolans digitalisering, LIKA-läget – SKL

Idag släppte OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012. Här handlar det om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas, och rapporten lyfter fram sex saker som det är viktigt att beslutsfattare tar fasta på:

1. Det krävs både grundläggande och avancerade kunskaper och förmågor för att dra nytta av de digitala möjligheterna.
2. Eleverna måste utveckla de förmågor som krävs i en digital vardag.
3. Satsa på att ge alla lika möjligheter
4. Öka medvetenheten om risker och faror på nätet.
5. Utveckla en genomtänkt plan, som inkluderar lärarfortbildning, för att utveckla användningen av it i undervisningen.
6. Lär av tidigare misstag.