Bygg- och miljönämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen givit bygg- och miljökontoret i uppdrag att planera för bostäder på Västra Falkträsket, etapp 2.

När västra Falkträsket planerades under 90-talet så gjordes en del preliminära trafiklösningar i avvaktan på att hela området skulle exploateras. Ni ser ett utsnitt från den nu gällande detaljplanen för området till höger. Nu ska de delar, som pekades ut i den gällande detaljplanen, planeras för nya bostäder med väl fungerande infrastruktur. Det nya området ska främst planeras för småhus, men planen ska också medge en flexibilitet om det i framtiden kommer en efterfrågan att bygga radhus och mindre stadsvillor.

Tanken är att området ska frångå tidigare struktur med raka gator och enhetlig tomtstorlek. Ett nytt och lite friare rum skapas med slingrande gator, varierad tomtstorlek och byggrätt. En viktig del i arbetet med detaljplanen är att titta på hållbara dagvattenlösningar, bland annat för att den tätortsnära skogen ska fortsätta nyttjas. En långsiktig vision är att Sunnanås gröna stråk ska kopplas samman mot Västra Falkträsket och det är också viktigt att cykelvägar planeras i stråket mot sjön för att ge bättre tillgänglighet till Falkträsket för stadens invånare.

En första skiss har tagits fram och utifrån denna ska en konsult bland annat titta på lösningar av infrastruktur samt vatten och avlopp.

Planområdets avgränsning, som ni ser markerat med ett rött streck på ortofotot ovan, kan komma att justeras under arbetet med detaljplanen. Vi uppdaterar då avgränsningen på ortofotot.

Har du frågor kring det nya bostadsområdet är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst (0910- 73 50 00).

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.