En upphandling har gjorts och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att välja de tre konsulterna Tyréns AB, Trivector Traffic AB och Iterio AB.

Uppdraget handlar om att ta fram förslag på trafiksystemlösning för centrala Skellefteå både på kort sikt och längre sikt (med en E4-flytt). Syftet med trafiksystemlösningen är att skapa ett attraktivt och lättillgängligt centrum för både invånare och besökare. Förslagen ska visa på hur man kan prioritera  framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik i centrum men samtidigt bibehålla god tillgänglighet för bilister.

Konsulterna har förutsättningar att förhålla sig till, som tex. trafikflöden, tänkt ny bebyggelse, kulturhus, resecentrum och folkomröstningen. Gestaltning av Kanalgatan och Viktoriagatan (som idag upplevs som barriärer) ska särskilt studeras.

I mars kommer ett offentligt möte hållas där konsulterna får presentera sitt arbete.

Konsulternas arbete kommer sedan att fungera som ett underlag till det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.