Strax före jul hade vi uppstartsmöte med de tre konsulterna som ska ta fram trafiksystemlösning för Centrala stan.Underlagsmaterial

I mitten av mars planeras ett offentligt möte där konsulterna själva presenterar sina förslag. Mötet kommer vara första gången alla får se förslagen, även vi tjänstemän, vilket vi ser fram emot med spänning!

Ni kanske undrar lite över vilka förutsättningar konsulterna egentligen har i sitt uppdrag. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa.

 • Förtätning av bostäder (ca 1200) och verksamheter (ca 1000)
  Vi ska bli 80 000 invånare och många bostäder kommer att behöva byggas i Centrala stan. Även arbetsplatser är viktigt i Centrala stan. Området norr om Kanalgatan är det område som anses ha störst potential som omvandlingsområde där det finns mycket yta för förtätningar och lite högre bebyggelse.
 • Möjligheter för centrumkärnan att växa
  En upplevelserik och trivsam stad ökar förutsättningarna för ett mer variationsrikt utbud av olika kommersiella verksamheter. Idag är handeln är koncentrerad till stadskärnan, som bör utökas. Kopplingen mellan norra och södra sidan älven behöver utvecklas och stärkas. Utveckling av Söder torg – en ny målpunkt i stadsdelen.
 • Viktoriagatan som barriär ska minskas
  E4 planeras att flyttas till Östra leden, dock oklart när, varför det är viktigt att ta fram lösningar som fungerar på både kort och lång sikt. Då ny E4 byggs kan Viktoriagatan med fördel förändras till en mer stadsmässig gata.
 • Kanalgatan som barriär ska minskas
  Den onödiga biltrafiken ska minskas, mer utrymme för gång och cykel. Kanalgatan upplevs som en barriär idag och bör ges en ny gestaltning.
 • Älven som barriär ska minskas
  Kopplingen mellan norra och södra sidan älven behöver utvecklas och stärkas för att knyta ihop stadsdelen bättre och minska älven som barriär.
 • Resecentrum vid järnvägen
  Lokaliseras söder om järnvägen. Norrbotniabanan kommer att vara i marknivå. Fjärrbussarna bör ej trafikera Kanalgatan vid torget.
 • Kulturhus i kvarteret Perseus
  Ett kulturhus med ett levande innehåll är en viktig samlingspunkt för hela Skellefteåregionen. Ett kulturhus i centrum ger också möjligheten att stärka centrum på fler sätt och låta kulturen sätta en tydlig prägel på stadsrummet. Ett kulturhus kommer att generera mer trafik och det är viktigt att hitta en bra lösning för det.
 • Stadsbussar på Kanalgatan
  Stadsbussarnas hållplatser bör även fortsättningsvis vara centralt placerade med anledning av de målpunkter som finns i stadskärnan. Hållplatsernas placering kan dock förändras utifrån Kanalgatans framtida funktion och gestaltning.
 • Större bilparkeringar lokaliseras till utkanten av stadsdelen
  Långtidsparkering och pendlingstrafik lokaliseras till ytterkanterna med nära gångavstånd till centrum. Parkeringsnoderna ska finnas i nära anslutning till gång- och cykelstråk samt busshållplatser. I Centrala stan ska den största delen av bilparkering i gatumarknivå utgöras av angöring och korttidsparkering, men viss långtidsparkering måste finnas för de som bor centralt.
 • Sammanhängande, trafiksäkra, gena och attraktiva cykelstråk
  Vi vill få fler att cykla. Det finns potential att byta bilen till cykeln när det gäller kortare resor som skolresor, arbetsresor och kombinationsresor med kollektivtrafik. Viktigt att binda samman stadsdelen med omgivande stadsdelar. Det ska vara enkelt att ta sig till och passera Centrala stan i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. Viktigt med bra cykelparkering i anslutning till målpunkter.
 • Förbättra stråk och målpunkter
  Stråk och målpunkter är viktigt för ett attraktivt centrum med liv och rörelse. Målpunkter bör vara av olika storlekar och funktioner som ligger som pärlband längs stråken. Nya målpunkter som resecentrat och kulturhuset är viktiga att länka samman med andra målpunkter som torget, stadsparken och campus. Södertorg har potential att bli en ny målpunkt i kunskapsstaden. Kopplingar till målpunkter utanför stadsdelen är också viktiga.
 • Utveckla det gröna
  Parker och grönytor är ett stadsbyggnadselement med stora värden som ofta fungerar som mötesplatser. Gröna ytor är också viktiga för dagvattenhanteringen. Visionen är att öka det gröna i centrum. Älvsmiljön är en del av det som gör Skellefteå unikt och kopplingarna till och över älven är viktiga att stärka. Norr om Kanalgatan är grönytorna begränsade. Kanalgatan skulle kunna omvandlas till ett grönt stråk.
Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.