FöP Centralastan utställning

I dag börjar samrådet för den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen Centrala stan. Underlaget finns att ta del av i Stadshuset på entréplan i form av en utställning fram till den 22 december. Du kan också ta del av handlingarna i Hjorten och på webben: skelleftea.se/centralastan. Om du har synpunkter på förslaget kan mejla dem till bmn@skelleftea.se innan samrådstidens slut.  

Den 2 december kommer vi i arbetsgruppen och några politiker att finnas på plats vid utställningen för att presentera planen och svara på frågor. Vi finns på plats kl. 10-20 och presenterar planen kl. 11, 15, 17 och 19. Välkommen!

Planen ger förutsättningar för 1200 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser samt fler mötesplatser, ökad handel, bättre tillgänglighet och utökat kulturliv. Ett hållbart trafiksystem, förbättrade stråk och bevarandet av grönstruktur är viktiga pusselbitar.

Planen kommer att vara vägledande för hur stadsdelen ska fortsätta utvecklas. Den ska fungera som beslutsunderlag i detaljplanering, bygglovprövning och andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen.

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.