Här tänker vi försöka förklara uttryck som brukar användas inom planeringsfrågor och som kan vara svåra att förstå.

Detaljplan – DP – ett juridiskt bindande dokument som exempelvis reglerar vad som får och inte får byggas på en fastighet, vart byggnader ska placeras och hur höga de får vara. En detaljplan tas fram i en lagreglerad process, som beskrivs kortfattat via den här länken.

Fördjupning av översiktsplan – FÖP – en mer detaljerad studie (än en översiktsplan) av ett område inom kommunen. Ska beskriva området och dess framtida utveckling något mer detaljerat än vad en översiktsplan gör. Inte juridiskt bindande.

Plan – Verksamheten Plan är en del av Samhällsbyggnad. Vi arbetar i huvudsak med att upprätta detaljplaner, men även med att ta fram FÖP:ar och ÖP på uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetar mestadels mot bygg- och miljönämnden.

Planprogram – ett dokument som kan tas fram före en detaljplan eller översiktsplan för att belysa frågeställningar och syfte med planen. Ska ge ange riktningen för det fortsatta planarbetet. Finns inget lagkrav om att det måste tas fram för varje detaljplan.

Planhandling Det kan vara både en FÖP eller en DP. Det är alltså själva dokumenten som planen utgörs av, exempelvis planbeskrivning (som beskriver planen i text), plankarta (som visar vilket område och vad som är tillåtet) och eventuellt andra dokument, som miljökonsekvensbeskrivningar, dagvattenutredningar osv.

Samrådsmöte – Ett möte där allmänheten eller särskilt berörda får information om innehållet  i handlingarna. På mötet kan det finnas allt från en till flera representanter från kommunen, till exempel politiker, tjänstemän, exploatörer med flera. Samrådsmötet ger bland annat medborgarna chans att ställa frågor och tycka till om handlingarna.

Översiktsplan – ÖP – en plan som ska visa på kommunens intentioner och visioner för framtida utveckling. Varje kommun ska ha en ÖP. Inte juridiskt bindande.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.